Pojištění ODPOVĚDNOSTI

 • občana z činnosti
 • při výkonu povolání
 • vlastníka zvířete
 • myslivosti
 • vlastníka nemovitosti
 • provozovatele plavidla
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění odpovědnosti dopravce
 • finanční pojištění dopravce

                  Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu kryje škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného blíže určeným v pojistné smlouvě. Jde o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou těmto jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku nebo úrazem, nemocí či smrtí. Pojištění lze sjednat i na škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu nemovitostí, nákladů zdravotních pojišťoven. Lze připojistit odpovědnost za věci převzaté nebo věci užívané, odpovědnost ze stavebně montážní činnosti, finanční škody a odpovědnost za výrobek.

               Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění sjednáváme pro právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného dopravce za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události při silniční přepravě. Pojištěna je také odpovědnost za škodu na přepravovaných zásilkách, přepravovaných za podmínek a v rozsahu Úmluvy o přepravě v mezinárodní silniční dopravě (CMR).

Pojištění podnikatelů, Živelní pojištění

Živelní pojištění budov, hal a jiných staveb, movitých věcí nebo zásob poskytuje ochranu před poškozením vlivem některého z následujících pojistných nebezpečí:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jím přepravovaného nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin
 • zemětřesením
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součásti poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc
 • tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova
 • poškození nebo zničení pojištěných věcí vodou z vodovodních zařízení, vodou či kondenzovanou párou z topných systémů

Lze sjednat pojištění jednotlivých pojistných nebezpečí jak samostatně, tak pojištění všech najednou jako tzv. sdružené živelní pojištění.

Pro kalkulaci pojištění na míru nás prozvoňte v době po-pá od 9,00-15,00 hod na tel.
608 819 873, zavoláme Vám obratem nazpět. Váš hovor Vás nic nestojí.
Nebo pište pro kalkulaci na e.mail pojisteniolomouc@seznam.cz